Tsukayu Fairing & Hardbags For H D Fat Bob

Tsukayu Fairing & Hardbags For H-D Fat Bob
Ibstallation Video : https://www.youtube.com/watch?v=E3qOX_F1kuo
+