ស្តាប់គាតមើលថាគាត់និយាយពីអ្វី; how to be funny in public speaking

សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូូយគាំទ្រខ្ញុំបាទផង។ សូមជូយ like នឹង subscribe ដល់ឆាណែលខ្ញុំបាទផងសូមអរគុ thank you for watching my videos
+