டவர் பேன்களை சர்வீஸ் செய்வது எப்படி HOW TO TOWER FAN SERVICE MAHA

TOWER FAN SERVICE
230V AC MOTOR 1380 RPM 120 watts
AND 230V AC SMALL SWING MOTOR

[email protected]
+