அடி பிடித்த பால் பாத்திரத்தை சுலபமாக கழுவுவது எப்படி? How to clean burnt milk pan easily?