பைட்டர் மீன் Betta Fish இனப்பெருக்க முறை நாள்1

https://youtu.be/EbpHXxqGzjo
betta மீன் வாங்கும் முறை

பைட்டர் மீன் Betta Fish இனப்பெருக்க முறை நாள்1தமிழ் fish breeding day2 tamil
https://youtu.be/zBxewamdcrc

பைட்டர் மீன் Betta Fish இனப்பெருக்க முறை நாள் 2 தமிழ் fish breeding day2 tamil
https://youtu.be/DbPYZCion2Q

பைட்டர் மீன் Betta Fish இனப்பெருக்க முறை நாள் 3 தமிழ் fish breeding day3 tamil
https://youtu.be/XqmMJkjBg9I
+